ihh 728x90
06 Nisan 2020 Pazartesi
Anasayfa > İLANLAR > BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ
BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ

BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ

14.12.2019 12:58 12 14 16 18 yazdır
179

BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ

Bayburt 28 ada 19 parselde bulunan Bayburt 2 nolu Aile Sağlığı Merkezi hizmet Binası ve 857 ada 121 parselde bulunan Bayburt 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği Hizmet Binası Yıkım işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesine göre Açık Teklif Usulü (açık artırma) ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

Tuzcuzade Mahallesi Vali Nihat Üçyıldız Caddesi Özel İdare İşhanı Kat:4 BAYBURT

b) Telefon ve faks numarası

:

4582117284 FAKS: 458 211 4163

c) Elektronik Posta Adresi

:

iletisim@bayburtozelidare.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

www.bayburtozelidare.gov.tr


2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Bina Yıkım İşi.

Yıkım enkazından çıkacak olan malzeme karşılığı bina yıkım işi.

2 adet bina

b) Yapılacağı Yer

:

Bayburt 28 ada 19 parselde bulunan Bayburt 2 nolu Aile Sağlığı Merkezi hizmet Binası ve 857 ada 121 parselde bulunan Bayburt 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği Hizmet Binası Yakım enkazından çıkacak olan malzeme karşılığı yıkım işi

c) İşe başlama  tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5(beş) gün içerisinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi

:

Yer tesliminden itibaren 150(Yüzelli) takvim günüdür.

d) İşin tahmin edilen muamman bedeli (Yaklaşık Maliyet)

:

811,61 TL-İdareye ödenecek.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Tuzcuzade Mahallesi Vali Nihat Üçyıldız Caddesi Özel İdare İş Hanı Kat:6 İl Encümeni Toplantı Salonu Merkez/BAYBURT

b) Tarihi ve saati

:

20/12/2019 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdarece belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4.  İhale konusu yıkımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

 

4.2.1. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler:

İstekli; İhale konusu işin yerine getirebilmek için aşağıda sayısı belirtilen araçları bulundurmak zorundadır Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ile ilgili ihale aşamasında taahhütname veya herhangi bir evrak vermeye gerek yoktur.

      a) 1 Adet Ekskavatör Kendi Malı veya Taahhüt

      b) 3 Adet Kamyon Kendi Malı veya Taahhüt

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. İhale doküman bedeli olan 100,00 TRY (YüzTürk Lirası) T.C.Ziraat Bankası Bayburt Şubesi nezdindeki İl Özel idaresi hesabına yatırarak Plan,Proje,Yatırım ve İnşaat Müdürlüğünden satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8. Teklifler, son teklif verme saatine kadar Bayburt İl Özel İdaresi Plan,Proje,ve Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, idarece belirlenen muammen bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler 10.000,00 TL (Onbin) tutarında nakit geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 

Diğer Hususlar;

1-İstekliler tarafından ilanın 2.maddesinde belirtilen muammen bedelin altında olmamak üzere yazılı teklif alınacaktır. Artırımlar en az 1.000.00 TL(Bin TL) artırımlar şeklinde olacaktır.

2-İhale Komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

               

2019/179 Nolu İlan Bayburt Havadis gazetesinde 05.12.2019 ve 06.12.2019 tarihlerinde birer kez yayınlanacak.

 

 

                                                                                                                                            

ihh 468x60
Yorum Yaz
  • UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
Kategorinin Diğer Haberleri